FTK

FasTracKids Izglītības pamati

Ikviena FasTracKids® sniegtā mācību pieredze ir vērsta uz bērnu mācību potenciāla pilnīgu izmantošanu. FasTracKids pasniedzējiem ir jābūt apmācītiem un sertificētiem darbam ar FasTracKids Metodiku. Pēc sertifikāta saņemšanas pasniedzēji turpina profesionālo pilnveidošanos, seko aktualitatēm par labāko praksi un dotu bērniem iespēju pilnībā izmantot viņu potenciālu. Zināšanu pilnveidošanai veltīto apmācību un semināru mērķis ir veidot mācību vidi, kurā uzsvars tiek likts uz darbu ar audzēkņiem mācību procesā, kas balstās uz zemāk minētajiem teorētiķiem.

Žans Piažē:

Pasniedzējiem jāizprot vadošā izglītības pētnieka Žana Piažē (Jean Piaget) noteiktie attīstības atskaites punkti. Žana Piažē teorija par kognitīvās attīstības posmiem ir ietverta ikvienā FasTracKids programmā, lai pasniedzēji varētu pēc iespējas labāk veicināt audzēkņu mācīšanos un tādējādi sasniegt vecumam atbilstošos atskaites punktus.

Ēriks Džensens:

Ērika Džensena (Eric Jensen) progresīvais darbs uz smadzeņu darbības principiem balstītu mācību jomā palīdz pasniedzējiem izprast mazu bērnu kognitīvo attīstību. Viņa teorija ir vērsta uz to, kā bērni mācās, nodrošinot viņiem optimālu vidi, lai varētu sasniegt mācību maksimālo potenciālu. Viņa grāmatā “Teaching with the Brain in Mind” (Mācīšana, pārzinot smadzeņu darbību) pasniedzēji tiek iepazīstināti ar neiroloģisko attīstību, kas notiek, ja audzēkņiem tiek nodrošināta pietiekama stimulācija smadzeņu attīstības veicināšanai. Bērns tiks nepārtraukti iesaistīts aktivitātēs, kas veicina smadzeņu attīstību.

Bendžamins Blūms:

FasTrack sistēma tiek izmantota vidē, kas ir vērsta uz audzēkņu mācībām un savstarpēju saskarsmi. Pasniedzēji tiek apmācīti uzdot stimulējošus jautājumus, lai raisītu audzēkņu domāšanu. Vadoties pēc Bendžamina Blūma (Benjamin Bloom) taksonomijas, lai izveidotu augsta līmeņa jautājumus, pasniedzēji FasTracKids klasē sniedz bērniem iespēju radoši un kritiski domāt. Izmantojot Blūma izziņas metodes, audzēkņi tiek rosināti mācīties un veidot pamatu pašmācībai un atklājumiem.

Hovards Gārdners:

Piedaloties zināšanu pilnveidošanas semināros un izmantojot FasTrack Mācīšanās Potenciāla Novērtējumus, pasniedzēji kļūst par speciālistiem mācību pielāgošanā ikvienam audzēknim. Balstoties uz Hovarda Gārdnera (Howard Gardner) darbu par mācīšanās priekšrocībām, FasTracKids pasniedzēji pielāgo ikvienu nodarbību plānu katra klases audzēkņa mācību vajadzībām. Vadoties pēc Gārdnera astoņām mācīšanās priekšrocībām, skolotāji pavada plānošanai paredzēto laiku, veidojot klases vidi, kas atbilst bērnu unikālajām vajadzībām.

Redžo Emīlijas pieeja:

Redžo Emīlijas pieeja ir izglītības filozofija, kas radusies Itālijā pēc II pasaules kara. Šī filozofija veicina lielāku cieņu pret bērniem un mācību procesu. Viens no veidiem, kā tiek izrādīta cieņa pret mācību procesu, ir bērnu darba rūpīga dokumentācija, ko apgūst arī  FasTracKids pasniedzēji. Tā palīdz pasniedzējiem un vecākiem gūt padziļinātu ieskatu audzēkņu mācībās. Tāpat arī šī pieeja ļauj sekot bērna progresam.

FasTracKids sistēmā ir apvienotas vairākas būtiskākās izglītības filozofijas no visas pasaules, lai nodrošinātu, ka bērnu mācības notiek viņu vecumam atbilstošā līmenī, vienlaikus ļaujot viņiem atraisīt savu potenciālu.